Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Slovník
 • AAA

  Authentication Authorization, Accounting, autentifikácia, autorizácia, konto

 • ABC

  Activity Based Costing, ekonomická metóda - rozčleňovanie nákladov podľa aktivít

 • ACTIVE HUB

  aktívny rozbočovač, prvok počítačovej siete

 • ACTIVE X

  prvok skriptovacieho jazyka

 • ADI

  Autocad alebo Autodesk Device Interface, rozhranie použité v programe AutoCAD vyvynuté firmou Autodesk

 • ADMINISTRATOR

  správca, používateľ s najvyššími oprávneniami

 • AGP

  Accelerated Graphics Port, rýchle rozhranie určené špeciálne pre grafické karty

 • AHR

  Allocation of Hardware Resouces, prideľovanie technických prostriedkov

 • AIE

  Applied Information Economics , pravdepodobnostná metóda

 • AIX

  IBM varianta operačného systému UNIX

 • ALIAS

  alternatívne meno, prezývka

 • ALPHA PROCESSOR

  RISC-ový procesor firmy DIGITAL

 • APACHE

  webový server novej generácie, najrozšírenejší webový server

 • API

  Application Programming Interface, programátorské rozhranie pre vytváranie aplikácií

 • APPLET

  druh aplikácií v jazyku Java, ktoré môže vykonávať prehliadač, interaktívne objekty na www stránkach

 • APS

  Advanced Planning System, pokročilé plánovanie a riadenie výroby

 • ARP

  Address Resolution Protocol, konverzia IP adresy na MAC adresu, fyzickú adresu sieťovej karty

 • ASP

  Application Service Provider, poskytovateľ aplikčných služieb

 • ASP

  Active Server Pages, technológia Microsoftu pre tvorbu aktívnych internetových stránok

 • ASPI

  Advanced SCSI Programming Interface, zdokonalené programovateľné rozhranie SCSI

 • B2B

  Business to Business, vzťah firma - firma

 • B2C

  Business to Consumer, vzťah firma - spotrebiteľ

 • B2E

  Business To Employee, vzťah firma - zamestnanci

 • B2G

  Business to Administration, vzťah firma - verejná správa

 • BACK END

  časť systému, pracujúca na pozadí, v klient/server architektúre spravidla vykonávaná na strane servera

 • BACK-UP

  záloha, zálohovanie

 • BACKBONE

  hlavná časť siete s vysokou prenosovou rýchlosťou

 • BACKBONE NETWORK

  hlavná komunikačná časť siete, prepájajúca jednotlivé časti

 • BACKSLASH

  špeciálny symbol „opačné lomítko „\“

 • BANDWIDTH

  šírka prenosového pásma, množstvo dát, ktoré môžu byť prenesené za určitý čas

 • BATCH PROCESSING MODE

  režim spracovania v dávkach

 • BCM

  Business Continuity Management, riadenie kontinuity obchodných procesov

 • BETA

  Beta Version, verzia oficiálne uvoľnená a šírená, určená pre testovanie, hodnotenie, spravidla na obmedzenú dobu

 • BI

  Business Intelligence, systém na podporu rozhodovania (DSS - Decision Support System)

 • BPEL

  Business Process Execution Language, zoznam programovacích jazykov, napr C, C++, Visual Basic, ...

 • BSA

  Business Software Alliance, organizácia, ktorá bojuje proti softvérovému pirátstvu, proti nelegálnemu šíreniu programov

 • BSC

  Balanced Scorecard, predstavuje metódu, ktorá vytvára väzbu medzi stratégiami a operatívnymi činnosťami s dôrazom na meranie výkonu

 • BUG

  chyba v programe

 • C2B

  Consumer to Business, vzťah spotrebiteť - firma

 • C2C

  Consumer to Consumer, vzťah spotrebiteľ - spotrebiteľ

 • CAD

  Computer Aided Design, návrh, projektovanie podporované počítačom, prípadne optimalizácia produktov

 • CAE

  Computer Aided Engineering, počítačom podporované inžinierstvo pomocou CAD, CAP, CAM, CAQ

 • CAM

  Computer Aided Manufacturing, výroba podporovaná a riadená počítačom

 • CAPP

  Computer Aided Process Planning, podporný softvér pri tvorbe a návrhu technologickej dokumentácie

 • CAQ

  Computer Aided Quality, počítačom riadená kontrola kvality produktu

 • CAT

  Computer Aided Testing, testovanie produktu pomocou počítača

 • CGI

  Common Gateway Interface, aplikácie bežiace na servery umožňujúce dynamicky vytvárať alebo meniť www stránky

 • CI

  Coded Information, rôzne formáty dokumentov a dát vznikajúcich vo svojich natívnych aplikáciach

 • CIM

  Computer Integrated Manufacturing, ide o komplex navzájom integrovaných CAD systémov, ktoré sa podieľajú pri realizácii súčiastky

 • CIO

  Chief Information Officer, riaditeľ pre informatiku

 • CK

  šifrovací kľúč

 • CobiT

  Control Objectives for Information and Related Technology, metodológia riadenia informačných a komunikačných technoléogií

 • COOKIES

  premenné, ktoré posiela www server vášmu prehliadaču, pri otvorení stránky vrátite späť hodnoty premenných, súbor sa uloží vo vašom počítači

 • CORDLESS

  bezdrôtový

 • CORRUPTED FILE

  poškodený súbor

 • CORRUPTION

  poškodenie

 • CPM

  Corporate performance management, riadenie podnikovej výkonnosti , názov zahŕňajúci metodológie, postupy a systémy používané na sledovanie a riadenie výkonnosti v podniku

 • CRC

  Cyclic Redundancy Check, metóda overovania dát kontrolným súčtom

 • CRM

  Customer Relationship Management, IS zameraný na riadenie vzťahov so zákazníkmi

 • CSO

  Chief Security Officer, manažér bezpečnosti informačných technológií

 • CSS

  Cascading Styles Sheets, kaskádové štýly sa používajú na formátovanie obsahu webových stránok a dávajú im konečný vzhľad

 • CUSTOMIZE

  upraviť podľa predstáv zákazníka

 • DAEMON

  Disk and Execute Monitor, obslužný program aktivovaný na základe monitorovania systémových požiadaviek

 • DAM

  Digital Asset Management, správa multimediálnych dát

 • DEBUGGING

  ladenie, skúšanie

 • DEDICATED SERVER

  vyhradený server

 • DES

  Data Encryption Standard, norma na šifrovanie dát

 • DEVELOPMENT

  vývoj, vyvíjanie

 • DEVICE

  zariadenie, prístroj

 • DHCP

  Dynamic Host Configuration Protocol, dynamické prideľovanie IP adries od servera

 • DLL

  Dynamic Link Library, knižnica dynamicky spájaná s programom

 • DMA

  Direct Memory Access, priamy prístup do pamäte

 • DMS

  Document Management System, systém správy dokumentov v elektronickej podobe

 • DNS

  Domain Name System, pomenovanie počítačov v sieti symbolickými menami prostredníctvom hierarchickej stromovej štruktúry domén

 • DOMAIN

  názov označujúci skupinu počítačov so spoločnými preferenciami

 • DOT NET

  dot NET, programovací jazyk MS

 • DRILL DOWN

  vnorenie, hierarchický pohyb, vnáranie po danej dimenzii zhora nadol

 • DRILL UP

  vynorenie, pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zdola nahor

 • DRM

  Disaster Recovery plans, havarijne plány a aktivity pri zlyhaní systému

 • DSL

  Digital Subscriber Line, technológia digitálneho prenosu dát po telefónnom vedení

 • DT

  Drill through, prístup k detailným dátam z aktívnej zostavy

 • DTR

  Data Transfer Rate, rýchlosť prenosu dát

 • DWH

  Datawarehouse, softwérové riešenie umožňujúce efektívne rozhodovanie, na základe prehľadnosti dát

 • E-COMMERCE

  elektronické obchodovanie

 • EAI

  Enterprise Application Integration, integrácia odlišných aplikačných platforiem prostredníctvom proprietárnych protokolov

 • EAM

  Enterprise Asset Management, správa podnikových zdrojov (výrobné zdroje, zariadenia, suroviny, budovy...)

 • EAN

  European Article Numbering, označovanie tovarov čiarovým kódom

 • ECC

  Error Correcting Code, systém sledovania a popisu dát na zníženie chybovosti pri ukladaní do pamäte

 • ECM

  Enterprise Content Management, komplexná správa podnikového obsahu

 • EDI

  Electronic Data Interchange, výmena štrukturovaných elektronických dokumentov medzi aplikáciami rôznych subjektov

 • EDM

  Electronic Data Management, systém pre správu dokumentácie

 • ERM

  metodológia a smernice riadenia podnikových rizík z pohľadu ICT

 • ERP

  Enterprise Resource Planning, informačný systém, ktorý integruje dáta a procesy organizácie do jednotného systému

 • ESB

  Enterprise Service Bus, komponent, ktorý zabezpečuje integračno komunikačnú infraštruktúru konzistentnú s princípmi SOA

 • ESHOP

  Elektronický obchod., webová aplikácia, ktorá návštevníkom stránky sprístupňuje možnosť nákupu tovaru a služieb cez Internet

 • EVA

  Economic Value Added, ekonomická pridaná hodnota

 • EVS

  Electronic Vaulting Service, vzdialená replikácia a ochrana dát z pohľadu dostupnosti

 • EXTRANET

  typ siete intranet, ktorá časť svojho privátneho obsahu sprístupňuje tretím osobám mimo organizáciu, napr. dodávateľom, odberateľom, iným firmám

 • FAQ

  Frequently Asked Questions, často sa opakujúce otázky a odpovede na ne

 • FDDI

  Fiber Distributed Data Interface, prenosový protokol pre optické vlákna

 • FIFO

  First In First Out, prvý dnu, prvý von

 • FILE SERVER

  počítač určený na ukladanie súborov

 • FILO

  First In Last Out, prvý dnu, posledný von

 • FIREWALL

  zariadenie alebo program, ktorý oddeľuje dve siete od seba, jeho úlohou je zvýšiť bezpečnosť siete

 • FIX

  dať do poriadku, oprava programu

 • FLOPS

  Floating Point Operations Per Second, počet operácií s číslami pohyblivou desatinnou čiarkou za sekundu

 • FREEWARE

  plne funkčné programy rôznorodej kvality, môžete ich používať bez akéhokoľvek obmedzenia

 • FRONT END

  časť systému, s ktorou prichádza do kontaktu používateľ, spravidla beží na klientskej strane

 • FTP

  File Transfer Protocol, komunikačný protokol, služba siete internet, slúži na prenos súborov

 • FULL BACKUP

  úplná záloha

 • FWA

  Fixed Wireless Access, pevný bezdrôtový prístup

 • GATEWAY

  priechod

 • GATHERING

  zber dát do databázy

 • GDI

  Graphics Device Interface, grafické rozhranie, ikony a spôsob ovládania funkcií programov

 • GIS

  Geografic Information System, zemepisný informačný systém

 • GPS

  Global Position System, družicový navigačný systém

 • GROUPWARE

  programy umožňujúce pracovať skupine používateľov naraz na jednom dokumente

 • GUI

  Graphic User Interface, grafické užívateľské rozhranie určené na komunikáciu s aplikáciou

 • HARDCOPY

  fyzická kópia

 • HASH

  šifrovanie nevratnou metódou, zo zašifrovaného textu nie je možné získať povodný text

 • HOAX

  poplašná správa širiaca sa Internetom

 • HOT FIX

  záplata

 • HP/UX

  HP/UX, verzia operačného systému Unix od firmy Hewlett Packard

 • HPFS

  High Performance File System, súborový systém operačného systému OS/2

 • HRM

  Human Resource Management, manažment ľuských zdrojov

 • HTML

  Hypertext Markup Language, jazyk pre tvorbu www stránok, dokumentov, ktoré tvoria informačný obsah internetu

 • HTTP

  Hyper Text Transfer Protokol, protokol, ktorý slúži na prenos www stránok po sieti internet

 • HTTPS

  verzia HTTP, ktorá je rozšírená o zabezpečenie prenosu

 • HYPERTEXT

  text, v ktorom sú niektoré výrazy vo forme odkazov, kliknutím na takýto odkaz sa dostanete na inú časť dokumentu alebo na iný dokument

 • ICMP

  Internet Control Message Protocol, protokol sady TCP/IP, súčasť IP, slúži pre prenos riadiacich informácií pre smerovače

 • ICT

  Information and communication technologies, informačno komunikačné technológie

 • ID

  Identification, identifikácia

 • IDS

  Integrated Database System, Integrovaný systém databáz

 • IIS

  Internet Information Server, druhý najpoužívanejší server za http., nastavenie serverovývh funkcií

 • IMAP

  Internet Mail Access Protocol, protokol slúži na získanie správ elektronickej pošty

 • IMS

  Information Management System, spojenie hierarchickej databázy a informačného manažtmentu

 • INTERPRETER

  interpretačný program, prekladač

 • INTRANET

  vnútropodniková sieť, ktorá používa technológiu internetu

 • IP

  Internet Protocol, internetový protokol. Súbor komunikačných štandardov, ktoré riadia prenos dát vo forme paketov po internete. IP je zároveň jedinené číslo priradené každému počítaču pripojenému do internetovej siete

 • IPA

  Internet Protocol Address, jedinečná adresa vyjadrená jedinečným číslom, ktorým umožňuje jednoznačne identifikovať zariadenia pripojené v sieti a tým umožňuje komunikáciu medzi nimi.

 • IRBC

  Information and Comunication Technology Readliness for Business Continuity, identifikácia potenciálnych hrozieb a dosahov na obchodné procesy spoločností a pripraviť rámec pre ich ochranu

 • IS

  Informačný systém, Informačný systém

 • ISDN

  Intergated Services Digital Network, digitálna sieť s integrovanými službami

 • ISP

  Internet Service Provider, poskytovateľ pripojenia k internetu

 • JAVA SCRIPT

  jednoduchý programovací jazyk odvodený od Javy

 • JOURNAL

  denník, denný záznam činnosti

 • KEYWORD

  kľúčové slovo

 • KLIENT/SERVER

  komunikačná štruktúra prepojená napríklad sieťou, kde počítače alebo iné zariadenia (servery) poskytujú služby iným počítačom alebo zariadeniam (klienti), ktoré tieto služby využívajú

 • KM

  Knowledge Management , manažment vedomostí = stratégie a procesy na rozpoznanie, zachytenie a efektívne využitie znalostí s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti

 • KOMPILÁTOR

  prekladač, zabezpečuje preklad do strojového kódu, vytvára *.exe súbory

 • KPI

  Key Performance Indicators, klúčové ukazovateľe výkonu

 • LAN

  Local Area Network, lokálna počítačová sieť

 • LDAP

  Lightweight Directory Access Protokol, protokolom aplikačnej vrstvy OSI modelu, ktorý slúži na pristupovanie informácií uložených v adresárových službách, kde sú uložené hierarchicky na základe definovaných logických pravidiel

 • LIFO

  Last In First Out, posledný dnu, prvý von

 • LINUX

  voľne šíriteľný operačný systém na báze Unixu. Ide o plnohodnotný operačný systém s množstvom aplikácií. Linux je pre každého dostupný zadarmo

 • LOG FILE

  súbor, do ktorého sa zapisuje priebeh činnosti

 • LOGIN

  proces prihlásania sa používateľa do systému

 • MAC

  Media Access Control, jedinečná hardvérová adresa, 12 miestne hexa číslo

 • MACRO

  používateľsky definovaná funkcia v programe, môže ju tvoriť postupnosť bežne v programe prístupných funkcií

 • MAIL MERGE

  hromadná tlač alebo vytvorenie množstva dokumentov s rovnakým textom ale s niektorými odlišnými hodnotami v jednotlivých výtlačkoch

 • MAINFRAME

  veľký sálový počítač

 • MAINTANANCE

  údržba

 • MBF

  Meantime Between Failure, priemerný čas medzi poruchami

 • MIDLEWARE

  software, ktorý zabezpečuje prepojenie dvoch rôznych softwarových aplikacií alebo prepojenie software a hardware. Umožňuje ich vzájomnú komunikáciu a výmenu dát

 • MRP

  Material Requirement Planning , plánovanie materiálových požiadaviek

 • MSP

  Managed Services Providers, riadenie a monitoring IT infraštruktúry externým poskytovateľom

 • MTBF

  mean time between failures, stredná doba bezporuchovej prevádzky

 • MULTITASKING

  beh viacerých úloh naraz na jednom počítači

 • NAT

  Network Address Translation, mechanizmus, ktorý umožňuje redukciu potrebného množstva jedinečných IP adries

 • NCI

  Non Coded Information, skratka pre skenované papierové predlohy

 • NETBIOS

  Network Basic Input/Output System, jednoduché komunikačné rozhranie pre sieťové programy

 • NETWARE

  sieťový operačný systém firmy Novell

 • NFS

  Network File System, zdieľanie súborov a adresárov v prostredí operačného systému UNIX

 • OCR

  Optical Character Recognition, optické rozpoznávanie písma

 • ODBC

  Open Database Conectivity, programové rozhranie pre prístup k údajom relačných databáz, umožňuje s jedným programovým kódom pristupovať k rôznym zdrojom

 • OEM

  predaj predinštalovaných programov alebo dodávaných spolu s novými počítačmi

 • OLAP

  On Line Analytical Processing, multidimenzionálna analýza, alebo analýza podnikových dát rovnako, ako pri uvažovaní

 • OLE

  Object Linking and Embedding, spájanie a vkladanie objektov, technika prenosu dát medzi aplikáciami v prostredí Windows

 • OPEN SOURCE

  program, predávaný, alebo šírený aj zo zdrojovým kódom, prípadne vyvýjaný veľkou skupinou dobrovoľných programátorov

 • OPENGL

  Open Graphics Library, programátorské rozhranie pre grafiké aplikácie

 • ORM

  Objektovo Relačné Mapovanie, technologia prepojenia sveta relačných databáz a sveta objektov

 • OS

  Operating System, program, ktorý zabezpečuje základnú funkčnosť počítača, obsluhuje konkrétne zariadenia a poskytuje svoje služby ostatným aplikáciám

 • OS/2

  Operating System 2, operačný systém IBM, DOS i Windows kompatibilný

 • PBX

  Private Branch Exchange, pobočková ústredňa

 • PDF

  Portable Document Format, formát elektronických dokumentov vytvorených v programoch Acrobat

 • PEER TO PEER

  rovnocenná sieťová komunikácia

 • PERL

  Practical Extraction and Report Language, populárny skriptovací jazyk

 • PGP

  Pretty Good Privacy, kryptovací program pre elektronickú poštu

 • PLC

  Powerline Communication, prenos dát cez elektrickú sieť

 • PM BOK

  Project Management Body Of Knowledge, uznávaný štandard pre riadenie projektov

 • POS

  Point of Sale, aplikácia softvérového fiškalneho modulu, alebo registračná pokladňa

 • PROXY SERVER

  sprostredkovateľ, zabezpečuje získanie dát zo siete pre skupinu počítačov

 • RAID

  Redundant Array of Inexpensive Disks, systém správy pevných diskov, ktorý eliminuje stratu údajov pri havárii

 • RAS

  Remote Access Server, server, ktorý umožňuje prístup do lokálnej siete vzdialeným používateľom

 • RAS

  program, ktorého funkčnosť je obmedzená, alebo na nejakú dobu (väčšinou 30 dní) alebo nie všetky funkcie programu sú prístupné

 • REG

  Real Economic Growth, celkový ekonimický rast

 • REJ

  Rapid Economic Justification, metódy hodnotenia finančnej efektívnosti

 • RFC

  Request For Comments, požiadavka na vysvetlenie

 • RISC

  Reduced Instruction Set Computer Architecture, procesor, ktorý rozumie redukovanej sade inštrukcií, dokáže ich vykonávať veľmi rýchlo, používa sa vo výkonných systémoch

 • RM

  Risk management, analýza nebezpečnosti jednotlivých procesov, definovanie poradia nebezpečnosti a a opis ich obmedzení

 • ROI

  Return Of Investments, návratnosť investície

 • ROV

  Real Option Valuation, pravdepodobnostná metóda

 • RPO

  Recovery Point Objectives, tolerovaná strata dát pri pri zlyhaní systému

 • RTO

  Recovery-Time Objectives, čas potrebný na obnovu kritických obchodných procesov pri zlyhaní systému

 • SAAS

  Software-as-a-Service, implementácia softvérového systému do prostredia spoločnosti na diaľku prostredníctvom poskytovateľa služieb a jeho využívanie za zmluvne stanovený poplatok

 • SCM

  Supply Chain Management, riadenie dodávateľských reťazcov

 • SCM

  Supply Chain Management, procesy, ktoré zabezpečujú riadenie dodávateľského reťazca

 • SCO

  The Santa Cruz Operation, verzia Unix-u

 • SCSI

  Small Computer Standard Interface, typ radiča, ktorý umožňuje pripojiť až 32 zariadení, rýchle rozhranie

 • SESSION

  jeden konkrétny bez programu, konkrétna úloha, na serveri si každý po prihlásení spustí svoju session

 • SIX

  Slovenské peringové centrum vzájomne prepájajúce jednotlivých ISP priamo na území Slovenska

 • SLA

  Service Level Agreement, špecifikácia podmienok a rozsahu servisnej zmluvy

 • SOA

  Service Oriented Architecture, moderný prístup tvorbi aplikácií - architektúra založená na službách

 • SOAP

  Simple Object Access Protokol , je protokolom založeným na technológii XML, ktorý slúži na výmenu informácíí medzi aplikáciami. Komunikácia obvykle prebieha cez HTTP/HTTPS protokol

 • SOLARIS

  SOLARIS, operačný systém vyvinutý firmou Sun Microsystems, založený na UNIX

 • SQL

  Structured Query Language, databázový programovací jazyk, ktorý slúži na prácu s údajmi v databáze. Programovacie príkazy sú vytvorené s ohľadom na efektívne písanie programov pre manažovanie obsahu databázy

 • SRM

  Supplier Relationship Management, softvérová aplikácia určená na riadenie dodávateľských vzťahov

 • SSD

  Solid State Disk, disk založený na pamätiach podobným SDRAM

 • SSL

  Secure Socket Layer, protokol umožňujúci bezpečnú komunikáciu v prostredí počítačových sietí

 • STORAGE

  úložište, pamäť, dátový nosič

 • SWAP, SWAPFILE

  odkladací súbor na disku, miesto na uloženie práve spracovávaných údajov

 • SWITCH

  prepínač, zariadenie počítačovej siete, ktoré slúži na vzájomné prepojenie počítačov alebo častí siete

 • SWOT

  Strengths Weakness Obstacles Treatments , analýza silných a slabých stránok

 • TA

  Technical Architecture, časť architektúry IS zameraná a popisujúca technologické štandardy, na ktorých je, prípadne bude navrhovaný systém postavený

 • TCO

  Total Costs of Ownership, celkové priame a nepriame náklady na vlastníctvo

 • TEI

  Total Economic Impact , celkový ekonomický dopad

 • TOPOLÓGIA SIETE

  spôsob zapojenia počítačov do siete a ich rozmiestnenie

 • TRM

  Talent Relationship Management, sledovanie a budovanie vzťahov so súčasnými a potenciálnymi zamestnancami

 • TSR

  Terminate and Stay Resident, rezidentný program

 • UNC

  Uniform Naming Conversation Names, popis sieťovej cesty, //server/zdieľaný prvok

 • UNIX

  serverový operačný systém

 • UPDATE

  aktualizácia, nová verzia programu

 • UPGRADE

  vzostup, zlepšenie, výmena technických komponentov

 • UPLOAD

  nahrať z pracovnej stanice na server

 • UPS

  Uninterruptible Power Supply, záložný zdroj

 • URL

  Uniform Resource Locator, univerzálny ukazovateľ na objekt prístupný na internete

 • VoIP

  Voice over Internet Protocol, Technológia prenosu hlasu prostredníctvom internetu. V protiklade s klasickým prenosom hlasu prostredníctvom vyhradených liniek, v prípade internetu sa hlas prenáša digitálne využitím IP protokolu, pričom hlasové dáta sú prenášané po častiach po paketoch

 • VPN

  Virtual Private Network, virtuálna privátna sieť

 • VPN

  Virtual Private Network, sieť, ktorá využíva verejnú telekomunikačnú infraštruktúru akou je napríklad internet, na zabezpečenie bezpečného prístupu do siete organizácie pre diaľkovú správu užívateľov

 • WAKE ON LAN

  spustenie, zapnutie počítača diaľkovo zo siete

 • WAN

  Wide Area Network, počítačová sieť, ktorá spája geograficky vzdialené počítače, lokálne počítačové siete LAN, alebo siete iného typu

 • WCM

  Web Content management, riešenie pre správu obsahu webových prezentácií a aplikácií

 • WIRE

  drôt

 • WIRELESS

  bezdrôtový

 • WMS

  Warehouse Management System , systém riadenia skladových operácií v distribučných centrách, veľkoobchodných skladoch, logistických centrách a iných skladovacích priestoroch

 • WORKSTATION

  pracovná stanica, počítač

 • XML

  eXtensible Markup Language, rozšíriteľný značkovací jazyk, umožňuje jednoduché vytváranie konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov údajov. Jazyk je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na publikovanie dokumentov

 • 2 GL

  Second-Generation Programming Language, programovací jazyk druhej generácie

 • 3 GL

  Third-Generation Programming Language, programovací jazyk tretej generácie

 • 4 GL

  Fourth-Generation Programming Language, programovací jazyk štvrtej generácie

 • 5 GL

  Fifth-Generation Programming Language, programovací jazyk piatej generácie