Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Služby

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu. Počas celého  priebehu implementácie riešenia ide o samostatný proces, ktorý je potrebné dôsledne riadiť formou projektu. Cieľom tohto riadeného procesu je splnenie vopred definovaných  projektových cieľov, ako výsledku riadených činností.

 

Riadenie projektu, teda projektový manažment realizujeme ako samostatnú službu. Riadenie projektu je nezávislé z pohľadu implementovaného riešenia alebo platformy. Spoločnosť In Vision má bohaté skúsenosti s riadením projektov v rôznych odvetviach priemyslu. Optimalizovali sme štandardnú implementačnú metodológiu, ktorú sme prispôsobili lokálnym podmienkam a špecifikám Slovenských spoločností. Metodológia zohľadňuje všetky bežné štandardy a vytvára dobrý predpoklad pre jej využitie pri implementáciách riešení v stredne veľkých a veľkých spoločnostiach. V prípade menších spoločností sme upravili nami využívanú metodológiu práve pre potreby a možnosti plnohodnotného využitia v menších spoločnostiach.

Nami používaná metodológia v plnom rozsahu zohľadňuje kľúčové kritéria projektu, ktoré sú pod neustálou kontrolou. Medzi kľúčové kritéria projektu patria najmä : implementácia riešenia v stanovenom rozsahu (rozsah), podľa vopred odsúhlaseného časového rámca (časový harmonogram) a v rámci zmluvne odsúhlaseného rozpočtu (rozpočet projektu). 

 

 

 

Realizácia projektu je väčšinou tímová práca väčšieho množstva ľudí so značným počtom vstupov a výstupov, striktným harmonogramom a rozpočtom, čo kladie nemalé nároky na kvalitné a efektívne riadenie projektov. Poskytujeme služby súvisiace s riadením projektu na strane zákazníka, ako aj poradenstvo pri riadení projektov ako službu na zabezpečenie efektívneho riadenia a dosiahnutie vytýčených cieľov v dohodnutom rozsahu, kvalite, termínoch. Garantujeme jeho vysokú kvalitu, vďaka neustálemu zdokonaľovaniu metód riadenia, ako aj vďaka vzdelávaniu našich pracovníkov.

Pri riadení projektu (Project management) ide o proces riadenia a koordinácie ľudských zdrojov na strane zákazníka počas celého priebehu projektu až po jeho akceptáciu bez výhrad a odovzdaním do ostrej prevádzky. 

 

Hlavné úlohy projektového riadenia:

 

Oboznámiť sa s používanú metodológiu riadenia projektu vybraného implementačného partnera 

Pochopenie cieľov projektu

Definovanie parametrov projektu

Rozhodnutia o spôsobe organizácie projektu

Vytvorenie projektového tímu 

Definovanie jednotlivých úloh na projekte

Vytvorenie komunikačných pravidiel projektu 

Sledovanie harmonogramu projektu

Harmonogram alokácie ľudských zdrojov na strane zákazníka

Priradenie úloh  jednotlivým zdrojom, ich sledovanie a vyhodnocovanie

Sledovanie jednotlivých činností, krokov a udalostí  na projekte

Určenie poradia dôležitosti jednotlivých činností

Sledovanie jednotlivých míľnikov projektu

Sledovanie rizík projektu

Pravidelné stretnutia vedenia projektu, tvorba reportov

Organizovanie riadiacej komisie 

Komunikácia s implementačným partnerom

Zdokumentovanie priebehu projektu, pokiaľ to nie je povinnosťou implementačného partnera

sledovanie jednotlivých výstupov projektu

Priebežné porovnanie plánovaných a skutočných ukazovateľov projektu

Spolurozhodovanie o korekciách v projekte

Spolurozhodovanie o zmenových požiadavkách v priebehu projektu

Pravidelné vyhodnocovanie výstupov projektu – akceptačné procedúry 

 

 

Pri riadení projektu sa využívajú moderné techniky  riadenia, ktoré sú zamerané na dosiahnutie vopred stanovených cieľov v danom rozsahu, nákladoch, čase, kvalite a spokojnosti účastníkov projektu. Definovaný cieľ musí byť dosiahnutý pri rešpektovaní dohodnutej stratégie a pri využití špecifických postupov, nástrojov a techník na plánovanie a riadenie procesov jednotlivých projektov. 

 

V praxi sa stretávame s prípadmi keď v priebehu projektu dochádza k prekročeniu nákladov, posunu termínov a niekedy sa aj v pôvodných cieľoch projektu hľadajú kompromisy. Úloha projektového riadenia je dôležitá už v prvých fázach projektu. Je viac než vhodné sa spolupodieľať už na samotnej príprave výberového konania. Význam a rozsah činností projektového riadenia stúpa s priebehom projektu.

 

 

Na čo si dať pozor pri riadení projektu


Nezahájiť projekt bez podpísanej zmluvy a vyjasnených parametrov projektu, časového rámca a financií na projekt

Odporúčame zodpovednosť za projekt preniesť na jedného človeka

Sledovať jasne definovaný rozsahu projektu, ktorý musí byť jasný ako zákazníkovi, tak aj implementačnému partnerovi

Transparentne spracovať organizačnú štruktúru projektu s jasným definovaním zodpovedností a právomocí

Venovať dostatok času budovaniu a rozvoju projektovému tímu

Sledovať, aby sa pri koncentrácii na termíny a rozpočet neznižovala kvalita projektu

Problémy, ktoré sa v projekte vyskytnú neskrývať, ale otvorene o nich diskutovať a riešiť ich spolu s ostatnými členmi tímu

Dokumentovať každú činnosť v projekte - čo sa zdá nepodstatné, môže byť neskôr veľmi dôležité

Kontrolný mechanizmus pre včasné zachytenie odchýlok v projekte oproti zadaniu

V prípade zmeny väčšieho rozsahu, túto riešiť formou dodatku k zmluve o dielo

Zosúladenie činností viacerých kľúčových užívateľov

 

 

 

Služby