Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
O spoločnosti

 

In Vision, s.r.o. (ďalej len „In Vision“) je nezávislá, poradenská a konzultačná spoločnosť zameraná na poradenstvo a následnú aplikáciu inovatívnych technológií a postupov v oblasti komplexných podnikových informačných systémov a projektového riadenia. Spoločnosť In Vision poskytuje komplexné služby v oblasti informačno-komunikačných technológií od prípravy a realizácie výberového konania, cez analýzu rizík, podporu implementácie riešenia, bezpečnostné projekty až po projektové riadenie špecializovaných riešení. Naša spoločnosť patrí medzi významných poskytovateľov poradensko-konzultačných služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií na Slovensku. Hlavnými črtami našej spoločnosti sú: nezávislosť, spoľahlivosť, kvalita, dôslednosť, rozhodnosť a efektívnosť.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať svojim klientom kvalitné komplexné služby pri budovaní fungujúceho, efektívneho a účinného komplexného informačného systému, nápomocného pri zabezpečení dlhodobej prosperity klienta a spokojnosti všetkých zainteresovaných strán – majiteľov a zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov. Efektívny a účinný informačný systém musí so sebou prinášať rozsiahlu pridanú hodnotu, ktorú podľa vlastných potrieb vnímajú všetky zainteresované strany. Podnikový informačný systém je kľúčovým nástrojom pre väčšinu spoločností.

   

Ponúkame Vám poradenskú expertízu a špecifické odvetvové odborné skúsenosti v rôznych oblastiach výroby, obchodu a služieb. Nami riadené služby podporujú celý životný cyklus komplexného informačného systému, súvisiacich biznis procesov a ich neustáleho zlepšovania od prípravy a plánovania výberového procesu, samotné výberové konanie, dohľad pri implementácií nového riešenia a riadenie projektov komplexných podnikových informačných systémov so zameraním na analytické a návrhové fázy projektov.

Našim klientom poskytujeme osvedčené prístupy pri riešení projektov, primárne v oblasti prípravy a priebehu výberu a nasadzovania komplexných informačných systémov, projektového riadenia, navrhovania informačných systémov a optimalizácie podnikových procesov.


Naša hlavná orientácia je na poskytovanie poradenských služieb a činností v oblasti:

yes    Analýza existujúceho stavu,
yes    Popis vízie cieľového stavu,
yes    Príprava a špecifikácia zadávacieho dokumentu,
yes    Vedenie výberového konania (výber produktu, riešenia a  dodávateľa),
yes    Odporúčania a možnosti realizácie,
yes    Plánovanie zdrojov na strane klienta,
yes    Analýza a riadenie rizík,
yes    Riadenie projektu na strane klienta(služby projektového manažmentu),
yes    Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb,
yes    Efektívnosť vykonávaných činností a procesov,
yes   Poskytovanie odbornej a metodickej podpory,
yes   Oblasť auditov Informačného systému.

 

 

Vykonávame aj niektoré etapy realizácie nasadenia komplexného podnikového informačného systému, ako je spracovanie koncepcie, realizačných postupov, príprava projektu, riadenie projektu, metodická podpora najmä pre analytickú a návrhovú fázu projektu, spracovanie základnej architektúry komplexného informačného systému, vypracovanie návrhu riešenia pre implementačnú fázu projektu, metodický a projektový dozor pri etape analýzy, návrhu, vývoja alebo implementácie, spracovanie zámerov a doporučení pre rozširovanie a rozvoj existujúceho informačného systému. Zabezpečujeme aj koordináciu subdodávateľov, preberajúc na seba úlohu hlavného koordinátora. Naše metodiky a postupy splňujú všetky kľúčové požiadavky na vybudovanie komplexného podnikového informačného systému.

 

Kvalita dodanej služby vo všetkých svojich súvislostiach je faktor, od ktorého významne závisí konečný efekt všetkých našich snažení. Najvýhodnejšou a najefektívnejšou metódou na dosiahnutie úspešnosti, konkurenčnej schopnosti       a dlhodobej stability nášho klienta je riadenie spoločnosti prostredníctvom kvalitného komplexného informačného systému za pomoci štandardných podporných systémových prostriedkov.