Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Ochrana informácií

Prehlásenie o ochrane údajov

Prevádzkovateľ web stránok www.invision.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") si je vedomý, že ochrana poskytnutých údajov a dôverné zaobchádzanie s nimi je prvoradým záujmom prevádzkovateľa a taktiež užívateľov. Prevádzkovateľ považuje za svoju povinnosť informovať všetkých návštevníkov portálu o svojej politike ochrany súkromia, obsahujúcej aj podmienky a pravidlá ochrany poskytnutých údajov od užívateľov.
 
Príjem a spracovanie údajov
 
Prevádzkovateľ využíva poskytnuté údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára výlučne v súvislosti so službami poskytovanými prevádzkovateľom. Vami poskytnuté údaje  sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 
Využitie údajov
 
Databáza údajov nie je predmetom predaja, prenájmu ani inak nie je poskytnutá žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vami požadovanej služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania Vašej požiadavky. 

Aktualizácia ochrany údajov
 
Prevádzkovateľ sa pri narábaní s poskytnutými údajmi riadi relevantnými zákonnými normami platnými v Slovenskej republike. Toto ustanovenie neplatí v prípade liniek umiestnených na web stránke prevádzkovateľa, alebo odkazujúcich na web stránku prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, prispôsobiť bez predchádzajúceho upozornenia obsah tohto prehlásenia zmeneným zákonným alebo iným právne záväzných nariadeniam, alebo zmenám procesov prevádzkovateľa. Platná je vždy verzia zverejnená na web stránke prevádzkovateľa.
 
Linky na iné webové stránky

Webová stránka www.invision.sk obsahuje linky na iné webové lokality a prevádzkovateľ nepreveruje ich obsah. Zoberte prosím na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu Vašich údajov na týchto lokalitách. Ochrana poskytnutých údajov sa týka výlučne údajov získaných na webovej stránke prevádzkovateľa.
 
Ochrana 
 
Prevádzkovateľ Vás ubezpečuje o sústavnom vynakladaní maximálneho úsilia smerujúceho  k ochrane súkromia a poskytnutých údajov všetkých návštevníkov web stránky v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike.
 
Bezpečnosť
 
Prevádzkovateľ dbá v maximálnej možnej miere o bezpečnosť a ochranu všetkých Vašich údajov. Prevádzkovateľ neustále vykonáva opatrenia na udržanie maximálnej ochrany poskytnutých údajov. Tieto opatrenia prevádzkovateľa sú pravidelne testované a prispôsobujú sa najnovším trendom a technologickému vývoju.
 
Súhlas užívateľa
 
Vyplnením „Kontaktného formulára“, alebo formulára „Zavoláme Vám späť“ , dáva užívateľ prevádzkovateľovi súhlas na použitie a uloženie všetkých poskytnutých údajov do databázy prevádzkovateľa za predpokladu, že budú použité v súvislosti so službami, ktoré poskytuje webová stránka www.invision.sk. Máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Doba uchovania a likvidácia poskytnutých údajov
 
Poskytnuté údaje sú uchovávané počas celého obdobia poskytovania Vami požadovaných služieb. Prirodzene máte právo kedykoľvek požiadať, aby Vami poslytnuté údaje boli úplne, alebo sčasti likvidované, a to zaslaním e-mailu na adresu udaje@invision.sk . Prevádzkovateľ takejto žiadosti vyhovie bezprostredne po jej doručení.
 
Ochrana práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
 
V súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike, najmä § 20 a nasl. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, si Vám prevádzkovateľ dovoľuje oznámiť, že okrem práv už vyššie vysvetlených v tejto politike ochrany súkromia prevádzkovateľ webovej stránky žiadnym spôsobom nezhromažďuje, nespracováva ani nearchivuje osobné údaje.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 
Ako už bolo vyššie uvedené, základným predpokladom spracúvania Vašich údajov prevádzkovateľom je udelenie Vášho dobrovoľného súhlasu s ich spracúvaním. Beriete na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas na ich spracovanie môžete kedykoľvek odvolať. Tento súhlas dávate až do jeho odvolania.


Zároveň vyhlasujete, že všetky  údaje ste uviedli pravdivo.


V Bratislave, dňa 20. septembra 2011