Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Články

Kritické faktory úspechu

 

 Kritické faktory úspechu (CSF) projektu implementácie nového komplexného informačného systému (Critical Success Factors) sú také stavy, prípadne činnosti, ktoré vyžadujú trvalú pozornosť zo strany vedenia prjektu dodávateľa, ako aj zo strany zhotoviteľa. Pozitívne výsledky v týchto oblastiach sú nutné pre úspešnú realizáciu projektu. Ich počet nie je veľký. Sú špecifické pre rôzne typy spoločností, ale aj pre jednotlivých riadiacich pracovníkov. 

Kritické faktory úspechu vyplývajú z výsledkov rozboru dominantných vplyvov na projekt realizácie nasadenia nového ERP. Zvládnutie každého z kritických faktorov úspechu by mal byť nutnou podmienkou na úspešné naplnenie implementácie a spolu by mali tvoriť postačujúcu podmienku. Je dôležité, aby CSF boli merateľné. Splnenie celého súboru faktorov musí byť potom zároveň postačujúcou podmienkou na úspešné nasadenie nového ERP. 

V priebehu úvodnej fázy projektu je dôležité vystihnúť a následné identifikovať kritické faktory úspechu. Vystihnutie kritických faktorov úspechu má zásadný význam pre akúkoľvek činnosť v procese zavedenia nového komplexného informačného systému. Pre vyjadrenie vhodných kritických faktorov úspechu vplýva aj kompetentnosť projektového  tímu, prezentujúceho zainteresované strany. Identifikácia a analýza CSF vedie k definovaniu množiny kritických faktorov úspechu, teda informácií potrebných pre sledovanie CSF. 

  
 
Každý z kritických faktorov úspechu by mal byť definovaný tak, aby bol:
 
 • reálny
 • v súlade s poslaním (cieľmi)
 • merateľný
 • ovplyvniteľný
 • vyzývajúci k aktivite
 
 
Proces identifikácie a analýzy CSF zahŕňa dva základné kroky:
 
 
 1. Identifikácia CSF - slúži pre následné rozhodovanie o voľbe stratégie pre vlastnú analýzu. 


  • vytvorenie zoznamu kritických faktorov úspechu
  • kritické faktory sú vyjadrené v určitom rozsahu, napríklad určené pravdepodobnosťou 0 až 1, úroveň je zvyčajne určovaná kvalifikovaným odhadom.
  • stanoviť metriky, pomocou ktorých je možné jednotlivé CSF merať a taktiež spôsoby merania

 2. Detailná analýza CSF – vypracovanie detailnej analýzy prostredníctvom niektorej z metód za účelom maximálnej možnej eliminácie CSF


  • identifikácia oblastí CSF 
  • stanovenie pravdepodobnosti výskytu jednotlivých nepriaznivých situácií a ich dôsledkov 
  • návrh a prijatie opatrení pre podnik 
  • a)  opatrenia zamerané na elimináciu rizika v prípade ovplyvniteľných rizík
  • b)  opatrenia na zníženie negatívnych dôsledkov plynúcich z výskytu nepriaznivej situácie


Medzi najčastejšie kritické faktory úspechu implementácie ERP patria napríklad: 
 
 
 • chybne postavená globálna stratégia podniku
 • ERP nerešpektuje vlastnícke a organizačné zmeny v podniku
 • riadenie ICT je oddelené od riadenia organizačných záležitostí
 • budovanie ERP bez jednotnej koncepcie
 • nezadefinovaný cieľa a hodnoty projektu
 • nedostatočná angažovanosť vrcholového vedenia pri implementácií ERP
 • málo pružná informačná stratégia
 • nesprávne pochopené potreby spoločnosti
 • snaha fixovať procesy, namiesto ich zmeny
 • nedostatočné zameranie na kritické procesy
 • limitovanie rozsahu projektu existujúcimi obmedzeniami
 • manažment projektu bez potrebného pochopenia implementovaných technológií
 • nedôsledné, alebo nedostatočné  riadenie projektu
 • chybné odhady časovej náročnosti projektu
 • povrchná špecifikácia požiadaviek na ERP 
 • nedostatok informácií o vzájomných aktivitách
 • rozumieť potrebám používateľov
 • nevhodné vytvorenie realizačného týmu na strate zákazníka, prípadne dodávateľa
 • nízka úroveň vedomostí pracovníkov zhotoviteľa
 • vysoká fluktuácia pracovníkov riešiteľského týmu
 • nedostatočná dokumentácia projektu
 • zle popísaný návrh systému
 • nedostupnosť dát v požadovanom čase
 • dáta potrebné k migrácií nebudú v zodpovedajúcej konzistencii
 • nepostačujúca čistota dát 
 • nesprávna predstava o funkčnosti integrovaného riešenia 
 • nedostatočná, prípadne nepresná analýza 
 • nárast počtu zmenových požiadaviek
 • nedostatočné zabezpečenie zálohovania databázy
 • nízka dostupnosť kapacít určených na vývoj riešenia
 • nedostatok znalostí potrebných na úspešné testovanie buildov
 • neodborné školenia
 • školenia realizované na demonštračnej  databáze
 • nevhodné používanie implementačnej metodológie