Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Služby

Audit projektovej dokumentácie

 

Počas realizácie štandardného projektu sa predpokladá vznik a kontinuálne spracovávanie projektovej dokumentácie, či už na strane dodávateľa riešenia, tak aj na strane zákazníka. Dokumentácia by mala odzrkadľovať aktuálny stav projektu z vecného pohľadu, vrátane ďalšieho postupu, harmonogramu projektu, míľnikov a výstupov projektu.

Pomerne často sa však v praxi stretávame, že aj pri rozsiahlejších projektoch je sprievodná projektová dokumentácia v nevyhovujúcom stave, absentujú zápisy zo stretnutí, harmonogram projektu sa priebežne neaktualizuje, poprípade a to je ešte horšie zákazník nemá k dispozícii informácie o skutkovom stave projektu z hľadiska postupov a výstupov implementácie riešenia.

 

 

 

Naša spoločnosť realizuje na základe Vašej požiadavky nezávislý  „Audit projektovej dokumentácie“. Uvedený zámer je dosiahnutý prostredníctvom podrobnej, hĺbkovej kontroly predprojektovej  a projektovej dokumentácie. Na to, aby bolo možné uskutočniť audit projektovej dokumentácie zákazníka, získanej v priebehu implementácie riešenia, je nevyhnutná úzka spolupráca so zákazníkom. Ďalším dôležitým predpokladom je nevyhnutný prístup ku kompletnej projektovej dokumentácií ako aj flexibilná súčinnosť pri zabezpečovaní dodatočne vyžiadaných podkladov a vysvetlení.

 

 Kroky realizácie: 


§    Oboznámenie sa s projektom, cieľ rozsah,riešenie, použitá implementačná metodológia, cena,

§ Zostavenie zoznamupotrebných podkladov pre realizáciu auditu zo strany spoločnosti In Vision,

§ Kontrola predloženýchdokumentov zo strany zákazníka,

§ Kontrola predloženejdokumentácie súvisiacej s prípravou a realizáciou výberového konania,

§ Kontrola kompletnejpredloženej projektovej dokumentácie vznikajúcej v priebehu realizácieprojektu,

§ Kontrola vykazovaniajednotlivých čiastkových dodávok z vecného a časového hľadiska,

§ Kontrola a vyhodnoteniejednotlivých míľnikov projektu,

§ Kontrola a posúdeniejednotlivých akceptačných kritérií,

§ Kontrola a oprávnenosťfinančného plnenia zo strany existujúceho dodávateľa,

§ Požiadavky na dodatočnédoplnenie ďalšej projektovej dokumentácie zo strany zákazníka,

§ Zostavenie správyo vecnej, časovej a finančnej kontrole projektu, ako aj návrh odporúčaní. 

 

Počas samotného priebehu auditu vykonávame viacero činností podľa vopred definovaných postupov.Výstupom „Auditu projektovej dokumentácie“ je prezentácia výstupu auditu spolu s dokumentom, ktorý popisuje a hodnotí stav projektovej dokumentácie z vecného, časového a finančného pohľadu spolu s odporúčaniami, upozorneniami a návrhmi.

Výstupom auditu projektovej dokumentácie jevypracovaná správa o vecnej, časovej a finančnej kontrole, ako ajnávrh odporúčaní.

Projektová dokumentácia má obsahovať : 

§ zmluva,
§ zakladacia listina, prípadne štartovacia listina,
§ zloženie tímov, role a zodpovednosti,
§ detailný časový harmonogram projektu,
§ rozsah, prípadne analýzu funkčných požiadaviek,
§ zápisy z workshopov,
§ návrh riešenia systému,
§ procesný model riešenia,
§ preberacie protokoly,
§ akceptačné protokoly,
§ testovacie postupyzákazníckych úprav,
§ dokument integrácie,
§ dokument migrácie,
§ prezenčná listina zoškolenia,
§ školiace materiály,
§ zápis zo stretnutia projektových tímov,
§ zápis zo stretnutia riadiacej komisie projektu,
§ zápis zo stretnutia,
§ požiadavka na zmenu, zmenové konanie,
§ hlásenie o chybe,
§ hlásenie o staveprojektu,
§ užívateľské príručky so zapracovanými funkčnosťami,
§ zápis o odovzdaní systému do produkčnej prevádzky,
§ akákoľvek ďalšia písomná komunikácia súvisiaca s projektom.

 

 

Služby